Madurai Sisters

மதுரை சகோதரிகள்

Our December Season Concerts

December 11th, 2010

Date

Time

Place

Accompanists
21/12/10 1.30 PM Numgambakkam Cultural Academy
Ramarao Kala Mandap A/c
Habbibullah Road, T.Nagar, Chennai
Kaushik Sivaramakrishnan (violin)
N C Baradwaj (mirudangam)
22/12/10 3.00 PM Nadalaya Trust
Dakshinamurthy Auditorium

Adyar, Chennai

Dinesh Kumar (violin)
Sridhar Pandiyan (mirudangam)